شایعاتی درباره قیمت مهره های مار ایرانی فاش شد

تنها یک واقعه تاریخی بود که عباس را از سرنوشت عموها و دیگر بستگانش نجات داد که حداقل 9 نفر از آنها توسط عمویش تاجدار اسماعیل دوم کشته یا نابینا شدند. شاه عباس در زمان حیات خود یکی از فرزندان خود را کشت و دو فرزند دیگر را نابینا کرد و دو پسر دیگرش نیز […]